สีประจำพรรคการเมือง
พท.
ชพน.
ปชป.
ภท.
ชทพ.
พช.
มภ.