สถิติการใช้สิทธิออกเสียงประชามติ
  เห็นชอบ 14,727,306 (56.69%)
  ไม่เห็นชอบ 10,747,441 (41.37%)
  บัตรเสียและอื่นๆ 504,207 (1.94%)
รวม 25,978,954 (100%)
Link: สนทนา, Longdo Map, MM
วิธีใช้งาน: กดเมาส์ตรงแผนที่ค้างไว้ แล้วลาก เพื่อเลื่อน. หมุนลูกหมุน (wheel) ของเมาส์เพื่อ ซูม. กดเมาส์สองครั้ง (double-click) เพื่อให้จุดนั้นเป็นจุดกลางของแผนที่